Nagykanizsa önkormányzatának munkahely megtartó és megszűnt munkahelyek visszaállítását segítő támogatás

Nagykanizsán működő vállalkozások támogatása a munkahelyek megtartása illetve megszűnt munkahelyek visszaállítás a céljából

A pályázat célja: a vészhelyzet idején a munkahelyek megtartása és megszűnt munkahelyek visszaállítása, ezáltal a munkanélküliek számának csökkentése.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 25 Mft

Pályázók köre: 

Működőnek minősül az a vállalkozás, melynek van teljes lezárt pénzügyi éve.

Munkahely megtartó támogatás mértéke: 

1 megtartott munkavállaló után 75.000,- Ft, azonban az egy vállalkozás részére folyósított támogatás összege nem haladhatja meg a 300.000,- Ft-ot.

Megszűnt munkahelyek visszaállítását segítő támogatás mértéke: 

1 létrehozott munkahely után 100.000,- Ft, azonban az egy vállalkozás részére folyósított támogatás összege nem haladhatja meg a 200.000,- Ft-ot.

Beadási határidő: 2021.03.22-től a keret kimerüléséig vagy a vészhelyzet megszűnését követő 3 hónapig.

További információk és részletek miatt keressen bátran.

Ide kattintva írhat nekem!

Nagykanizsán lévő helyi védett épületek felújításának pályázata

Vissza nem térítendő támogatás a helyi védelem alatt álló épületek felújítására, rekonstrukciójára Nagykanizsán!

A támogatás célja:

A Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek megóvása, azok felújítása, restaurálása.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 7 millió Ft

Támogatás mértéke: 40%- vissza nem térítendő támogatás

A pályázók köre:

A támogatásra pályázhat minden műemléki vagy helyi védettséggel érintett létesítmény tulajdonosa, vagyonkezelője, kivéve, ha az maga az Önkormányzat, vagy az Önkormányzat költségvetési szerve, gazdasági társasága. Ez a korlátozás az önkormányzati résztulajdonnal rendelkező társasházakat nem érinti. Önkormányzati résztulajdonnal rendelkező társasház esetén felújítási támogatás csak az önkormányzati tulajdoni hányad arányával csökkentett mértékben adható.

Elszámolható költségek:

A támogatás igénybe vehető a védettség alá tartozó létesítmények megőrzését, felújítását szolgáló tervezési, lebonyolítási és a pályázat benyújtásának időpontjában meg nem kezdett kivitelezési munkák finanszírozásához.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. május 31.

Ide kattintva írhat nekem!

Társasházak, lakószövetkezetek fűtéskorszerűsítésre irányuló beruházások támogatása

50%-os vissza nem térítendő támogatás társasházak, lakásszövetkezetek részére fűtéskorszerűsítésre max. 75 MFt értékben

Kik pályázhatnak:

 • 692 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek – Társasházak
 • 593 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek – Lakásszövetkezetek

Támogatás mértéke:

A támogatás maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 50 %-a. A támogatás összege minimum 150.000 Ft, maximum 75.000.000 Ft.

További korlát a támogatás maximális mértékének meghatározása során: A támogatás maximális mértéke lakásonként 400.000 Ft.

Elvárások:

A pályázati kiírással a kimutatható energia-megtakarítást és CO2 kibocsátás csökkenést eredményező, távhőszolgáltatásban érintett fűtési rendszerek korszerűsítése, felújítására irányuló beruházások támogathatóak. A fűtési rendszer teljeskörű (a kiírásban az önállóan támogatható tevékenységek valamelyikét és az önállóan nem támogatható, választható tevékenységeket teljes körűen tartalmazó) korszerűsítése esetén a támogatás nyújtásának feltétele az épület hőközpontjában mért, időjárásra korrigált hőfogyasztás legalább 10%-os mértékű energiafogyasztás csökkentésének vállalása a Pályázó részéről, mely vállalás igazolására a korszerűsítést követő monitoring időszak alatt benyújtandó, Távhőszolgáltató által kiállított dokumentumok szolgálnak.

Benyújtás határideje: 

2021. március 16. 10:00 órától a Támogatónál rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2021. augusztus 31-ig lehetséges benyújtani.

Ide kattintva írhat nekem!

Nagykanizsai 2021. évi kultúrális keret felhasználására meghirdetett pályázat

Pályázat a kultúra jegyében Nagykanizsán. 100% vissza nem térítendő támogatás

Pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása

A támogatást az alkotóművészeti, az előadó művészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levéltári, a közművelődési és az örökségvédelmi tevékenységek tekintetében az alábbi célokra lehet nyújtani:

 •  a kulturális ágazat területén a nemzeti és egyetemes értékek létrehozására, megőrzésére, digitalizálására, valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetővé tételére;
 • a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételre;
 • a művészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építőművészettel kapcsolatos tevékenységekre;
 • a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységekre;
 • kulturális vidékfejlesztésre;
 • kulturális jellegű civil és nonprofit szervezetek támogatására;
 • nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának támogatására.

Pályázók körepályázó lehet minden nagykanizsai székhellyel, vagy telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet (egyesület, alapítvány), költségvetési szerv a bejegyzésüket követő egy év elteltével.

Támogatás: 100% vissza nem térítendő támogatás

Beadási határidő: 2021. április 20.

Ide kattintva írhat nekem!

Nem csak Zala és Somogy megyei 5000 fő alatti településen lévő egyesületek, alapítványok támogatása

Az MFP „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” elnevezésű pályázatot hirdet ingatlanfejlesztésre, eszköz-, gépjármű beszerzésre, programszervezés. 100% vissza nem térítendő állami támogatással. Nagykanizsa környékén lévő civil szervezeteknek személyes ügyintézéssel vagy online.

Pályázat célja:

5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítése, így többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára ezen településeket. A Kormány kiemelt figyelmet fordít a megfelelő helyi ismeretekkel, kötődéssel rendelkező, kis településeken működő, értékteremtő civil szervezetek támogatására, és ehhez kapcsolódóan a 2021. évi Magyar Falu Program programeleme a civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása.

A Támogató pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében a civil közösségi tevékenységek és azok végzéséhez szükséges feltételek támogatására.

Mire lehet pályázni:

 • Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása (vásárlás is)
 • Civil szervezetek gépjármű beszerzési támogatása
 • Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása
 • Civil szervezetek programszervezési támogatása

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.

Kik pályázhatnak:

azon egyesület vagy alapítvány

 • amelyet a bíróság 2020. december 31-éig nyilvántartásba vett,
 • amely rendelkezik a 2019. vagy 2020. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval, 
 • amelynek székhelye olyan magyarországi településen van amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2020. január 1-jén vagy 2021. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti. 

Benyújtási határidő:

2021. április 7. 8 óra 00 perc – 2021. május 7. 12 óra 00 perc

Igényelhető összegek:

Ide kattintva írhat nekem!